Category Samokszałcenie

PILNOWANIE PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Samokształcenie jest złożoną działalnością umysłową polegającą na aktywnym zdobywaniu wiadomości i umiejętności. Istotnym warunkiem powodzenia w pracy samokształceniowej jest należyta jej organizacja i realne planowanie.

Czytaj Dalej

Samokontrola porównawcza i obserwacja

Odmianą samokontroli myślowej jest samokontrola porównawcza. Występuje ona wówczas, gdy stykamy się z innymi osobami i możemy obserwować ich pracę, zapoznać się z jej wynikami, uświadomić sobie poziom wiedzy tych osób. Możemy wtedy porównywać własne rezultaty, aktualną wiedzę, poziom przygotowania z tym, co słyszymy i zanalizujemy. Sytuacje takie najczęściej zdarzają się, gdy ktoś odpowiada, referuje, rozwiązuje zadania czy wykonuje ćwiczenia, a pozostali obserwują to i słuchają. Wówczas powinni porównać takie wypowiedzi z tym, co sami wiedzą na ten temat i co potrafią zdziałać w tej dziedzinie. Taką samokontrolę usprawnia (wzbogaca) opinia wykładowy czy egzaminatora, który akceptuje lub poprawia prezentowane wypowiedzi i czynności. To pozwala dokładniej określić wartość i poziom przygotowania tych osób, które stosując samokontrolę porównawczą, weryfikują własne osiągnięcia.

Czytaj Dalej

Wypoczynek i sen – ciąg dalszy

Liczba godzin snu zmienia się w’ zależności od wieku oraz od właści- w-ości indywidualnych człowieka. Ogólnie rzecz biorąc, potrzeba snu zmniejsza się wraz z wiekiem człowieka. 1 Lak w dzieciństwie (do 15 roku życia) człowiek powinien spać 9-11 godzin, dorośli (do 50 roku życia) 7-8 godzin, zaś w wieku starszym (po 70 roku życia) wystarczy 6-7 godzin snu na dobę. Ludzi dorosłych obowiązuje reguła: kto śpi tylko 5-6 godzin na dobę zamiast 8, ten następnego dnia zużyje około 25% więcej energii, aby wykonać to, co mógłby zrobić po ośmiogodzinnym śnie.

Czytaj Dalej

KOMPUTERY W PROCESIE SAMOKSZTAŁCENIA

Zastosowanie komputerów’ w edukacji dorosłych, a w tym w pracy samokształceniowej staje się coraz bardziej powszechne. Proces uczenia się w-spierany przez komputer obejmuje takie formy, jak ćwiczenia, symulację z modelami sytuacyjnymi, gry dydaktyczne indywidualne i zespołowe. Komputer służy także do kierowania różnymi formami i metodami pracy uczącego się i sam określa na podstawie wstępnej kontroli jaki wariant programu nauczania (samokształcenia) będzie odpowiedni. Spełnia wńęc funkcję maszyny uczącej i ustala poziom trudności programu w zależności od wyniku wstępnej kontroli i dalszych postępów w opanowywaniu programu.Zdaniem J. Póhurzyckiego komputer może spełniać następujące funkcje w procesie uczenia się dorosłych:

Czytaj Dalej

OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE TRUDNOŚCI W SAMOKSZTAŁCENIU

Trudności w uczeniu się, a więc i w samokształceniu są problemem ciągle aktualnym. Dotyczy on właściwego przygotowania w szkole ludzi do dalszej nauki, do czynnego udziału w życiu zarówno społecznym, jak i zawodowym. Trudności te hamują, bądź w ogóle uniemożliwiają, wykonanie określonego zadania. Zniechęcają do pracy umysłowej.

Czytaj Dalej

SPOSOBY UTRWALANIA WYNIKÓW LEKTURY KSIĄŻEK I CZASOPISM

Chociaż każdy ma własny system utrwalania wiadomości, niemniej jednak warto podać inne, sprawdzone sposoby utrwalania lektury, a mianowicie:

Czytaj Dalej

OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE TRUDNOŚCI W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

T, Tomaszewski wyróżnia również trudności obiektywne i subiektywne. Trudności obiektywne występują wtedy, „gdy człowiek zdolny do wykonywania normalnych zadań w normalnych warunkach staje wobec zadań lub warunków, które przekraczają tę normę”. Trudności subiektywne zaś wówczas, „gdy w sytuacji normalnej człowiek nic moż.e sprostać jej wymaganiom, gdy nic może wykonać normalnych zadań w normalnych warunkach”54. Trudności subiektywne mogą być przejściowe lub trwałe. Mimo tego rozróżnienia T. Tomaszewski uznaje, że trudności subiektywne i obiektywne zawsze pozostają w ścisłym związku ze sobą.

Czytaj Dalej

DOSKONALENIE CZYTANIA CZ. II

Ćwiczenie szybkiego czytania (inaczej nazywa się ono czytaniem dynamicznym) należy początkowo przeprowadzać na książkach niezbyt trudnych (lecz nie powieściach), drukowanych raczej dużą niż małą czcionką. Duża czcionka jest łatwiejsza dla oka, zaś zbyt trudny tekst zmusza do zmniejszenia szybkości czytania. Bardzo dobrze nadają się do tego celu teksty popularnonaukowe w czasopismach lub podręcznikach. Po pewnym czasie można przejść do tekstów trudniejszych, drukowanych drobniejszą czcionką. Należy zaznaczyć, że zarówno czas potrzebny na trening, jak i przyspieszenie czytania są sprawą indywidualnych zdolności i motywacji do opanowania tej sztuki.

Czytaj Dalej

Co ma wpływ na szybkość czytania?

Czytanie, jak każda inna praca, jeśli ma być wydajna, wymaga przygotowania oraz spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest pamiętanie o tym, od czego zależy czytanie w ogóle. Z tego względu warto przypomnieć sobie, iż czytanie jest uzależnione od nierozerwalnej współpracy dwóch procesów1: widzenia i myślenia. Jeśli jednego brak, drugim nie można wszystkiego nadrobić. Osoba starsza może mieć bardzo osłabiony wzrok, ale mózg jej jest jeszcze w pełnej gotowości, winna więc do czytania mieć odpowiednie okulary. Dziecko na ogół widzi doskonale, ale umysł jego nic kontroluje jeszcze tego, co wzrok może odebrać z otaczającego świata, musi więc doskonalić sprawność myślenia.

Czytaj Dalej

GAZETY

W większości dziedzin nauki i icchniki postęp jest tak szybki, a cvkl wydawniczy książek lak wolny, że wiadomości i dane na temat najnowszych odkryć naukowych publikowane są w gazetach lub – znacznie częściej – w czasopismach fachowych.

Czytaj Dalej

ŚRODKI TECHNICZNE UŁATWIAJĄCE SAMOKSZTAŁCENIE

Doniosłe znaczenie dla efektów samokształcenia ma umiejętność korzystania z nowoczesnych środków’ dydaktycznych. Prawie we wszystkich placówkach oświatowych do procesu nauczania wprowadza się nieustannie nowoczesne środki dydaktyczne, wyposaża się sale wykładowe w niezbędne zestawy urządzeń i w najnowszy sprzęt audiowizualny, co znacznie przyspiesza i ułatwia uczenie się. Ponadto do nauczania wprowadza się sukcesywnie urządzenia mechaniczne, np. maszyny dydaktyczne i komputery.

Czytaj Dalej