SPOSOBY UTRWALANIA WYNIKÓW LEKTURY KSIĄŻEK I CZASOPISM CZ. III

Dla nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje w sytemic studiów zaocznych bądź na różnego rodzaju kursach doskonalących w zawodzie z pewnością przydatna będzie lektura czasopism pedagogicznych, takich jak:

Czytaj Dalej

RODZAJE BIBLIOTEK I ICH ZADANIA CZ. II

Do zadań każdej biblioteki centralnej należy gromadzenie krajowych i zagranicznych, bieżących i retrospektywnych materiałów bibliotecznych, zgodnie z wyznaczonym zakresem specjalizacji, oraz bieżące opracowywanie gromadzonych materiałów, ich udostępnianie i prowadzenie prac naukowo-badawczych. Każda biblioteka centralna prowadzi centralny katalog rzeczowy. Jej obowiązkiem jest bieżące przekazywanie informacji o gromadzonych zbiorach do systemów specjalistycznych i dziedzinowo-gałęziowych Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej (S1NTO). Biblioteki centralne koordynują i sprawują nadzór nad działalnością bibliotek współpracujących w zakresie wynikającym z planu specjalizacji.

Czytaj Dalej

CELE OGOLNE SAMOKSZTAŁCENIA CZ. II

Oprócz postawy i uczuć patriotycznych, oprócz niezbędnej wiedzy’ na ten temat istotne jest także kształtowanie w sobie cech postawy otwartej na świat poprzez poznanie tradycji i dorobku innych narodów, roli ludzi, pracy i nauki w dziejach współczesnego świata. Aby to osiągnąć, należy poznawać życic innych narodów, ich historię, kulturę, idee oraz rolę i miejsce w’ świecie współczesnym. Trzeba zrozumieć obyczaje, poglądy i ideały, jakie reprezentują. Trzeba umieć i chcieć znajdować w nich wartości cenne dla innych ludzi, innych narodów’ i dla siebie samego.

Czytaj Dalej

Powody dla których warto czytać

Każda osoba, kochająca czytanie książek doskonale wie, że istnieje bardzo wiele powodów zachęcających do czytania. Książki bardzo wiele wnoszą do naszego życia i są bardzo ważne, książka może zatrzymać nas na jakiś dłuższy czas niż jakikolwiek film, pobudzi do działania naszą wyobraźnię i pomoże nauczyć kilku rzeczy. Nie sa jednak to jedyne powody dla których warto czytać książki, jest ich o wiele więcej. Nasza głowa potrzebuje książek do czytania tak samo jak noż ostrzałki, szczególnie kiedy chce zachowac swoją sprawność...

Czytaj Dalej

Kontrolowanie zeszytu przedmiotowego

Ze względu na tak różnorodny charakter zawartości zeszytu przedmiotowego wskazane jest, aby słuchacz w jakikolwiek sposób wyodrębniał w nim to, co związane jest bezpośrednio z dalszą jego nauką, a więc dyspozycje i te dane, które powinien powtarzać w celu opanowania pamięciowego.

Czytaj Dalej

Sztuka samokształcenia

Obecne czasy stawiają przed każdym dorosłym człowiekiem konieczność stałego kształcenia się, ciągłego samokształcenia. Konieczność ta wynika z potrzeby nadążania ze swoją wiedzą ogólną i zawodową za ciągłym postępem nauki i techniki. Ten ciągły, bardzo szybki postęp – i oczywiście jego konsekwencje – nosi miano rewolucji naukowo-technicznej. Powoduje ona wymóg ciągłego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia umiejętności ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności. Zadania lego nie da się w pełni zrealizować bez. samokształcenia.

Czytaj Dalej

BŁĘDY MOGĄCE WYSTĄPIĆ W PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Ogólnie biorąc błędy w samokształceniu można traktować jako odejście od prawidłowej drogi zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Do najbardziej rozpowszechnionych błędów w samokształceniu zaliczyć należy:

Czytaj Dalej

WARUNKI POWODZENIA W SAMOKSZTAŁCENIU

J. Półturzycki wymienia trzy podstawowe warunki powadzenia w pracy samokształceniowej:

– 1. Samodzielność, która występuje wówczas, gdy samokształcący się sam planuje swe działanie, dobiera do jego realizacji odpowiednie formy i metody postępowania, kontroluje jego przebieg i ocenia uzyskiwane rezultaty.

Czytaj Dalej

Jakich zasad przestrzegać podczas zaliczania egzaminu?

– Starajmy się dokładnie zrozumieć sens każdego pytania i jego zakres tematyczny. Musimy więc dokonać szybkiej analizy zagadnienia i wyszukać w swej pamięci przykłady i uogólnienia, które trafnie i bezpośrednio to zagadnienie ilustrują.

Czytaj Dalej

Notatki sporządzane w zeszycie przedmiotowym

Praktyka dowodzi, że do każdego przedmiotu samokształcenia korzystnie jest prowadzić oddzielny zeszyt przedmiotowy. Jednak wielu samouków’ zamiast kilku zeszytów przedmiotowych, oddzielnych do każdego przedmiotu samokształcenia lub grupy lematów’, prowadzi tylko jeden zeszyt – uniwersalny notatnik. Nie jest to korzystna sytuacja, choćby z tego względu, że zeszyt taki, często używany, szybko się niszczy. Ponadto notatki z różnych przedmiotów’ zazwyczaj nie są oddzielone od siebie pustymi kartkami i łączą się z sobą, co utrudnia korzystanie z nich.

Czytaj Dalej

Skuteczne kierowanie zapamiętywaniem

Co robić, aby skutecznie kierować zapamiętywaniem, by było ono efektywne? Cytowany już Z. Włodarski podaje następujące wskazania:

Czytaj Dalej