AUDYCJE RADIOWE

Artykuły w czasopismach mogą być źródłem nowych wiadomości, mogą być pomocne przy systematyzowaniu i utrwalaniu wiadomości już posiadanych, mogą także służyć pogłębianiu lub aktualizacji wiadomości zdobytych w różnych formach kształcenia ustawicznego, np. na kursach czy w szkole dla pracujących.

Przedmiotem pracy z czasopismem może być również wyszukiwanie odpowiedzi na określone pytania, streszczanie poglądów autora artykułu, analiza czytanego tekstu z punktu widzenia przydatności w pracy zawodowej i tematyki samokształcenia.

Podsumowując należy powiedzieć, że z. zawartości czasopisma fachowego należy wybierać te artykuły, których tematyka wiąże się pośrednio bądź bezpośrednio z samokształceniem, te zagadnienia, którymi się bliżej interesujemy. Pozostałe zagadnienia i materiały należy przejrzeć tylko pobieżnie pod kątem swoich potrzeb samokształceniowych i zawodowych.

Polskie Radio (PRj i telewizja (TV) realizują już od dawna różnego rodzaju programy oświatowe, w których niemało miejsca poświęca się zagadnieniom przerabianym w szkołach średnich i wyższych oraz na różnego rodzaju kursach.

Audycje radiowe o charakterze oświatowym można z powodzeniem traktować jako ważne źródło samokształcenia. Programy oświatowe PR mogą spełniać różne funkcje. W niektórych przypadkach można z nich korzystać jako ze źródła nowych wiadomości, w innych – mogą służyć systematyzowaniu i utrwalaniu wiadomości już znanych. Spośród audycji radiowych, które można wykorzystać w pracy samokształceniowej, ważne są:

– audycje językowe (nauka języków obcych):

– audycje oświatowe dla szkół średnich:

– audycje historyczne z zakresu historii Polski np. Encyklopedia Historyczna Radia „ZET”:

– audycje ekonomiczne, w których są wyjaśniane i popularyzowane problemy współczesnej gospodarki oraz aktualne zagadnienia ekonomiczne w kraju i na świecie:

– audycje przeznaczone dla samorządów pracowniczych, działaczy związkowych i samorządowych:

– audycje rolnicze przeznaczone dla tych mieszkańców wsi, którzy chcą pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe:

– audycje popularyzujące instytucje prawne i problemy dotyczące różnych dziedzin prawa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>