Co może wywołać niskie wyniki podczas uczenia się?

Przyczynami trudności w uczeniu się mogą być także luki w wiadomościach „wyjściowych” samouków. Powstają one zazwyczaj wówczas, gdy zbyt dużo czasu upłynęło między ukończeniem szkoły a podjęciem samokształcenia. Zaradzić temu może wzmożone tempo pracy umysłowej. Niskie wyniki mogą być także spowodowane brakiem czy niedoborem bodźców pobudzających motywację do nauki. Do bodźców osłabiających motywy uczenia się m.in. zalicza się:

– nie sprzyjające środowisko rodzinne i złą atmosferę zarówno w domu, jak i w miejscu pracy:

– napiętą atmosferę w kraju, brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych:

– nadmierne zaabsorbowanie innymi zainteresowaniami (sport, telewizja, kino).

Do motywów mających dodatni wpływ na pokonywanie trudności w uczeniu się zalicza się:

– zainteresowania i zdolności poznawcze:

– ambicję:

– lęk przed ośmieszeniem się wobec rodziny, kolegów z pracy:

– troskę o pomyślne zdanie egzaminu i inne motywy.

Dokonany podział na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wywołujące trudności w procesie uczenia się ma charakter czysto umowny. W praktyce zarówno jedne, jak i drugie wywierają na siebie wzajemny wpływ, splatają się tak, że w poszczególnych przypadkach trudności nie zawsze możliwe jest wykazanie ich uwarunkowania. Niemniej jednak rozważania powyższe mogą być przydatne praktycznie. Im bowiem lepiej samouk pozna przyczyny powstawania trudności w uczeniu, tym skuteczniej będzie je mógł usunąć.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych trudności w uczeniu się nie wyczerpuje rzecz jasna wszystkich rodzajów trudności występujących w lym procesie. Można je także podzielić ze względu na różne sposoby uczenia się z uwzględnieniem analizy procesu poznania ”9.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>