Co wpływa na efektywność zapamiętywania

Nic bardziej błędnego. Wyniki badań pokazują bowiem, że jeśli materiał, który mamy zapamiętać, rośnie w postępie arytmetycznym, to czas po- trz.ebny na jego nauczenie rośnie raczej w postępie geometrycznym.

Jeżeli materiał wzrasta dwukrotnie, to czas potrzebny na jego przyswojenie (w' takim samym stopniu, jak to ma miejsce w przypadku materiału dwukrotnie mniejszego), wzrasta czterokrotnie. Piszę o tym, ponieważ często popełniamy błąd polegający na tym, że dzielimy jakiś materiał na przykład na trzy równe części i na nauczenie każdej z nich przeznaczamy mniej więcej tyle samo czasu. Efekt jest zwykle taki, żc któraś z tych części nie jest dobrze opanowana, gdyż po prostu zabrakło nam czasu na jej nauczenie się. Dobre planowanie samokształcenia powinno uwzględnić wspomniany fakt, co gwarantuje trwałe przyswojenie sobie studiowanego materiału.

Na efektywność zapamiętywania wpływa również zainteresowanie. Zapamiętywanie jest tym pełniejsze, im bardziej wiąże się z zainteresowaniami człowieka, które ukierunkowują jego działalność, sprawiają, że koncentruje swoją uwagę na wybranym przedmiocie, z własnej inicjatywy zajmuje się nim, podejmuje różnorodne czynności. W efekcie tego uczący się nie tylko spostrzega, ale zapamiętuje wuęcej z tych dziedzin, którymi się interesuje. Zainteresowanie dotyczyć może także następstwa, do którego czynność prowadzi, a które nie jest bezpośrednim jej wytworem. Na przykład ktoś z własnej inicjatywy podejmuje samokształcenie w pokrewnym zawodzie, chociaż nie wydaje mu się on najbardziej interesujący. Jednak opanowanie wiadomości i umiejętności w tym zawodzie, w konsekwencji zaś wzmocnienie swojej pozycji życiowej, osiągnięcie awansu zawodowego sprawia, że za parnię twa nie opanowanego materiału jest trwalsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>