FORMY NOTATEK

Aby notatka służyła w sposób właściwy, musi mieć odpowiednią formę. Przede wszystkim należy uwzględnić następujące wskazówki:

– 1, Notować na luźnych kartkach jednakowego formatu. Najlepszy jest format kartki pocztowej, tj. 9×14 cm. Format ten umożliwia wyraźne odróżnianie pojedynczych notatek pod względem ich treści i przeznaczenia. Umożliwia także przcgrupowywanic notatek, zależnie od potrzeby, w pewne logiczne całości. Zapewnia możność odnajdywania w krótkim czasie każdej niezbędnej notatki, ułatwia szybkie wyłączanie pewnych wiadomości, jeśli straciły one już swoją aktualność bądź ważność.

– 2. Pisać tylko po jednej stronie kartki, zostawiając drugą stronę czystą. Ma to tę zaletę, że pozwala rozłożyć notatki obok siebie i umożliwia ogarnięcie wyrokiem całości materiału, co bardzo ułatwia korzystanie z niego.

Obustronne zapisywanie kartek zmusza natomiast do ciągłego odwracania lub do uciążliwego przypominania za każdym razem treści z odwrotnej strony. Druga strona kartki służyć może do zapisywania uzupełnień, gdyż nie zawsze notatki są dostatecznie ścisłe oraz do zapisywania własnych przemyśleń dotyczących danego zagadnienia.

– 3. Notatki należ)' sporządzać tylko przy powtórnym czytaniu książki lub rozdziału.

– 4. Notatek nie może być zbyt dużo. Błędne jest bowiem mniemanie, żc im więcej zapiszemy, tym więcej nauczymy się. A przecież niejednemu z nas wydaje się, że jeśli prowadzi notatki z książek bądź wykładów, to już umie to, co potrzeba. Ma zapisane, ale to wcale nie oznacza, że umie.

– 5. Na jednej kartce można .notować tylko jedną myśl główną, jedno określenie, definicję i ciekawsze sformułowanie, grupę faktów czy danych liczbowych z przeczytanego rozdziału. Kartkę należy wypełniać w ten sposób, aby jej układ był widoczny na pierwszy rzut oka.

– 6. Przy prowadzeniu notatek należy unikać zbytniego pośpiechu w pisaniu, gdyż niestaranny zapis utrudnia odczytywanie, a więc korzystanie z notatek.

– 7. Notatki należy co pewien czas przeglądać, aby je poprawić i wzbogacić o nowe treści oraz przeklasyfikować: zbędne usunąć, żeby nic zajmowały miejsca.

– 8. Na początku każdej notatki – dotyczącej treści książki czy artykułu, wykładu wysłuchanego na uczelni, w radiu czy w telewizji, dyskusji – zapisujemy metryczkę. Oto kilka przykładów takich zapisków:

Metryczka do notatki ze sztuki teatralnej lub filmu powinna zawierać: tytuł sztuki lub filmu, nazwisko autora, reżysera, scenografa, na podstawie jakiego utworu literackiego zrealizowano daną sztukę czy film, jakiej produkcji jest film oraz nazwiska grających aktorów. Dobrze będzie również zaznaczyć orientacyjną datę premiery.

Podane przykłady form noiatek nic są wzorem do naśladowania, lecz podstawą do doskonalenia własnych rozwiązań warsztatu samokształcenia. Należy bowiem sporządzać takie notatki, które odpowiadają najpełniej przyjętej przez nas organizacji i systemowi pracy samokształceniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>