Korzystanie z fachowych czasopism

Artykuły w czasopismach mogą być źródłem nowych wiadomości, mogą także służyć pogłębianiu lub aktualizacji wiadomości zdobytych w różnych formach kształcenia ustawicznego, np. na kursach czy w szkole dla pracujących.

Przedmiotem pracy z czasopismem może być również wyszukiwanie odpowiedzi na określone pytania, streszczanie poglądów' autora artykułu, analiza czytanego tekstu z punktu widzenia przydatności w pracy zawodowej.

Na osobną uwagę zasługują w czasopiśmie recenzje książek popularnonaukowych i fachowych, sprawozdania z sondaży i badań naukowych, polemiki, opisy wniosków i usprawnień racjonalizatorskich, wyciągi z zagranicznych czasopism o podobnej tematyce.

Ogólnie rzecz ujmując należy powiedzieć, że z zawartości czasopisma fachowego należy wybierać te artykuły, których tematyka wiąże się pośre- dnio bądź bezpośrednio z pracą zawodową, te zagadnienia, którymi się bliżej interesujemy i na których się znamy. Pozostałe zagadnienia i materiały należy przejrzeć tylko pobieżnie pod kalem zainteresowań i potrzeb. Lektura interesujących nas materiałów składa się zazwyczaj z dwóch następujących etapów:

– Wstępna orientacja w zawartości numeru. Szybko przebiegamy oczami tytuły', zatrzymujemy się nieco dłużej na tekstach tych artykułów, które mogą być przydatne w samokształceniu. Postępując w ten sposób wybieramy te teksty, które należy przeczytać uważnie, ze zrozumieniem i z nastawieniem na zapamiętanie i wykorzystanie.

– Lektura pogłębiona, połączona ze staranną analizą treści oraz ze sporządzaniem notatek. Wiadomości uzyskane w ten sposób staramy się łączyć z wiadomościami już nam znanymi. Zasadą takiej lektury jest czytanie ze zrozumieniem, tzn. nieprzcchodzcnie do dalszej części artykułu, zanim się nie zrozumie aktualnie czytanej. W tym celu przeczytaną część artykułu należy dokładnie przeanalizować, jeśli zaś zajdzie taka potrzeba – przeczytać powtórnie. Dopiero po dokładnym zrozumieniu przeczytanej partii materiału można przejść do czytania partii następnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>