KORZYSTANIE Z KONSULTACJI

„Konsultacja” to wyraz pochodzenia łacińskiego oznaczający „naradę”, „pytanie”. Odnosimy ją do porady u specjalisty w jakiejś sprawie, zasięgnięcia rady u rzeczoznayvey. Podobne, a nayvet identyczne znaczenie tego słoyva stosujemy w przypadku konsultacji w samokształceniu.

Na konsultację należy przybyć z odpowiednim nastawieniem psychicznym, które powinno się nhjawiać aktywnym zainteresowaniem, skupieniem i czynną uwagą. Niezbędne jest także pewne nastawienie fizyczne.

W toku konsultacji należy prowadzić notatki, które z jednej strony przyczyniają się do skuteczniejszego utrzymania napięcia uwagi, a z drugiej będą uzupełnieniem notatek wykonanych w czasie wykładu bądź w domu w czasie pracy z lekturą. Notatki należy sporządzać jednostronnie i osobno dla każdego problemu, aby można je połączyć z odpowiednimi zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Oczywiście w notatkach zapisujemy jedynie niektóre elementy konsultacji, myśli zasadnicze, wzbogacające dotychczasową wiedzę o problemie, nowe terminy wraz z ewentualnymi definicjami, podstawowe fakty, ważne informacje oraz pytania i polecenia, jakie otrzymamy od prowadzącego. Zazwyczaj prowadzący konsultacje zwraca się pod koniec zajęć do słuchaczy z pytaniami, aby zorientować się, czy omawiany problem został przez nich opanowany. Jeśli mimo to nurtować nas będą pewne wątpliwości, należy poprosić o ich wyjaśnienie przed ukończeniem zajęć. Szczególnie przydatne uczącemu się są konsultacje z przedmiotów, które są dla niego trudne i stwarzają mu kłopoty. Stąd też do konsultacji trzeba podejść indywidualnie, w zależności od swoich potrzeb, gdyż tylko wledy będą one pomocne w organizacji własnego warsztatu pracy i w samokształceniu.Realizacja tego celu jest możliwa tylko w przypadku:

– zrozumienia istoty i celu konsultacji,

– uświadomienia własnych trudności.

– wykazania się aktywnością i dociekliwością naukową,

– podejścia do prowadzącego konsultacje z, pełną ufnością, jako do osoby, która gotowa jest pomóc.

Sumując rozważania na temat konsultacji należy stwierdzić, iż spełniają one w samokształceniu lak ważne funkcje jak: porządkowanie, pogłębianie i systematyzowanie materiału, tworzenie w nim spójnych logicznych całości, ułatwianie recepcji trudniejszych partii materiału i pojęć, zwiększanie operatywności posiadanej wiedzy oraz systematyczne sprawdzanie jej stanu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>