Plan – rodzaj notatki

Inny typ notatki stanowią schematy i zestawienia tabelaryczne poznanych treści, pojęć, tez i ich wzajemnych stosunków'. Tego rodzaju notatki stosuje się rzadko, mimo że są bardzo użyteczne, zwłaszcza diu tych, którzy' mają rozwiniętą pamięć wzrokową i orientację przestrzenną.

Powszechnie znanym rodzajem notatki jest plan. Ujmuje on treść w punktach, które mogą być sformułowane w postaci tytułów, tez, zdań pytających lub oznajmujących. Plan pozwala na wyodrębnienie poszczególnych elementów treści i na ich wiązanie we wzajemne zależności współrzędne i podrzędne, niekiedy wielostopniowe. Wyróżnia się kilka rodzajów planów.

Plan równoległy' albo porównawczy polega na tym, że zestawia ze sobą dw’a rodzaje treści, dwra tematy, różne sądy o tej samej sprawie. Planowi porównawczemu nadaje się często formę tabelaryczną.

Plan punktowy to wyszczególnienie wszystkich ważnych myśli lub obrazów występujących w danym tekście. W takim planie opatruje się kolejnym numerem każdą nową myśl i wpisuje jedną pod drugą. Zaletą tego planu jest wyodrębnienie członów informacyjnych w treści z uwzględnieniem ich kolejności i następstwa w czasie. Niestety, zatraca się przy tym zależność tych członów i rodzaje ich podporządkowania. Dlatego znacznie przydatniejszy jest tak zwrany plan rozwinięty, w którym są wyszczególnione wszystkie punkty treści, a jednocześnie ukazana jest ich zależność. Punkty takiego planu określa się różnymi symbolami. Najczęściej główne punkty są oznaczane cytrami rzymskimi (I, II,… X), treści rozwijające te punkty cyframi arabskimi (1,2,… 10), a informacje dalszego stopnia literami alfabetu łacińskiego (a, b, … j …), następnie greckiego, w końcu myślnikami (-, -).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>