Warunki efektywnego korzystania z czasopism fachowych

Ucząc się z podręcznika należy pamiętać o konieczności opanowania całej wiedzy zawartej w podręczniku. Nie można bowiem opuścić żadnego ogniwa rozumowania autora ani żadnego ćwiczenia (jeżeli takie są). W tym celu pomocna jest znajomość struktury podręcznika. Jeśli ktoś wie, że każdy rozdział zawiera podsumowanie zawartej w nim treści, że jest zamkniętą jednostką tematyczną lub, że w następnych rozdziałach jest nawiązanie do rozdziałów poprzednich, to inaczej będzie się uczył niż w sytuacji, w której nie ma podsumowań w poszczególnych rozdziałach, nie ma powiązań logicznych i merytorycznych pomiędzy rozdziałami książki itp.

Stąd generalna uwaga dla wszystkich uczących i samokształcących się: przed przystąpieniem do uczenia się z podręcznika poznajmy wpierw jego strukturę. Efektywne korzystanie z czasopism fachowych wymaga uprzedniego spełnienia kilku warunków wstępnych.

Przede wszystkim należy stosownie do celów samokształcenia dokonać wyboru jednego lub kilku tytułów czasopism biorąc pod uwagę ich profil tematyczny poziom pisanych materiałów (dostępność treści) i gwarancję możliwości stałego korzystania z nich. Istnieje kilka warunków efektywnego korzystania z czasopism fachowych:

Pierwszym warunkiem jest nauczenie się rozróżniania – czy to samemu, czy też przy pomocy innych – faktów istotnych i prawdziwych od faktów nieistotnych. Drugim warunkiem efektywnego czytania czasopism jest korzystanie z pomocy innych źródeł drukowanych, zawierających informacje opracowane zespołow-o, sprawdzone, a przez to prawdziwe i pewne. Do źródeł takich zaliczyć należy fachowe leksykony, encyklopedie specjalistyczne lub poradniki zawodowa z dziedziny tej samej lub pokrewnej tej, której dotyczy dane czasopismo.

Trzecim warunkiem efektywnego czytania czasopisma fachowego jest ustawiczne dokształcanie się w swoim zawodzie. Tylko ten czytelnik, który zna najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w swoim zawodzie, który czyta książki fachowe, studiuje nowości, jest w stanie efektywnie korzystać z prasy fachowej. Czwarty w-arunek to takie zorganizowanie sobie czasu przeznaczonego na lekturę, aby nie odrywać się często od czytania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>