Wyszukiwanie i wypożyczanie książki

Ważne jest zwrócenie uwagi na karlę tytułową książki, zawierającą podstawowe dane o książce, a więc imię i nazwisko autora, tytuł książki, miejsce i rok wydania. Na odwrocie karty tytułowej znajduje się zwykle: nazwisko redaktora, który książkę zredagował, nazwisko redaktora technicznego i korektora, tłumacza, jeśli książka jest tłumaczona z języka obcego oraz tytuł książki w języku oryginalnym.

Do istotnych informacji o książce należą: spis treści, spis ilustracji w niej zawartych, indeksy (nazwisk i rzeczowy), bibliografia i przypisy. Najważniejszą częścią książki jest jej tekst podzielony na części, rozdziały, podrozdziały, paragrafy i akapity, rozczłonkowany więc w sposób logiczny, a poprzedzony przedmową autora, wstępem, zamknięty natomiast zakończeniem, wnioskami końcowymi, posłowiem autora, aneksami.

Każda książka ma określoną objętość wyrażoną w' stronicach odpowiedniego formatu oraz w liczbie arkuszy wydawniczych i drukarskich. Dane techniczne o książce zawiera tzw. metryczka zamieszczona najczęściej na końcu książki, a niekiedy na odwrocie strony tytułowej.

Wymienione elementy książki pozwalają na szybkie zorientowanie się w jej zawartości, nakładzie, kolejnym wydaniu, a tym samym ułatwiają racjonalne korzystanie z niej.

Od kilku już lat każda książka wydana w Polsce ma na okładce lub na odwrocie strony tytułowej znak ISBN, np. ISBN 83-02-00758-7. ISBN to skrót angielskiego terminu „International Standart Book Numbcr” (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki). Co znak ISBN oznacza, przedstawię na przykładzie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>