Monthly Archives Wrzesień 2017

Trudności podczas uczenia się

Oprócz opisanych wyżej warunków zewnętrznych, trudności w uczeniu się mogą być związane z osobą samouka, czyli mogą być powodowane przez we run ki wewnętrzne, zwane inaczej subiektywnymi. Do warunków wewnętrznych trudności w uczeniu się można zaliczyć niektóre właściwości układu nerwowego, osobowości i zdrowia uczącego się.

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE NOTATEK CZ. II

Notatki można układać w osobnych grubych kopertach, opatrzonych napisami oznaczającymi przedmiot lub dział wiedzy, którego dotyczą. Koperty można przechowywać w osobnych pudełkach ułożonych w porządku alfabetycznym według przedmiotów bądź według działów. Notatki można także przechowywać w teczkach wiązanych, w segregatorach oraz w kartotekach.

Czytaj Dalej

O POTRZEBIE SPORZĄDZANIA NOTATEK

Podstawowym warunkiem skutecznego samokształcenia jest sporządzanie notatek z przeczytanych książek, artykułów, wykładów, dyskusji, a także obejrzanych sztuk teatralnych czy filmów. Notowanie jest to utrwalanie na papierze w możliwie skróconej, ale wyraźnej i jasnej formie myśli, wniosków i skojarzeń.

Czytaj Dalej

BIBLIOTEKA JAKO WARSZTAT PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ CZ. II

W obrębie działów’ szeregowanie pozycji następuje zwykle w porządku alfabetycznym haseł autorskich lub – rzadziej – tytułowych, czasem stosuje się szeregowanie chronologiczne według dal wydania druków. Katalog działowy jest łatwy w budować, prowadzeniu i użyLkowaniu. Stosuje się go w bibliotekach mniejszych, realizujących ogólne cele oświatowe, kształcące i wychowawcze.

Czytaj Dalej