Monthly Archives Czerwiec 2015

Zwiększenie szybkości czytania

To samo ćwiczenie można też przeprowadzać systematycznie przez pięć minut dziennie, z zegarkiem w ręku, czytając tę samą książkę (chodzi bowiem o jednakową skalę trudności tekstu), ale taką, której się przedtem nie czytało. Przez pięć minut staramy się czytać książkę możliwie najszybciej – ogarniając wzrokiem maksymalną liczbę słów – a następnie powtarzamy w pamięci przeczytany tekst, sprawdzając i notując, ile stron się przeczytało. W ten sposób, prowadząc ćwiczenie z tą samą książką przez trzy lub cztery tygodnie, można łatwo zauważyć dokonany postęp.

Czytaj Dalej

Budowa książki – ciąg dalszy

Sądzę, że przy okazji porad dotyczących techniki wyboru książki warto także objaśnić kilka podstawowych terminów, z którymi można się spotkać korzystając z książek w bibliotekach lub w czytelniach, kupując książki w księgarni. Nie wchodzi to w zakres tematyczny tej książki, warto jednak o tych sprawach wiedzieć.

Czytaj Dalej

Powtarzanie pozwala na lepsze zrozumienie przyswajanego materiału

Innym czynnikiem, który' ma wpływ na trwałość pamiętania, jest stopień wyuczenia. Jeżeli ktoś nie zapamiętał całego materiału, to zrozumiałe, że to, co przechowuje się w jego pamięci będzie odpowiednio uboższe. W sytuacji, w której materiał został zapamiętany całkowicie, najlepiej jest powtarzać materiał nadal. Szczególne znaczenie dla trwałości przechowywania mają pierwsze powtórzenia po całkowitym zapamiętaniu materiału. W związku z tym można postulować, by nie przerywać uczenia się bezpośrednio po zapamiętaniu materiału, ale jeszcze powtórzyć materiał kilkakrotnie.

Czytaj Dalej

TECHNIKA CZYTANIA

– Czytanie głośne, w procesie którego odbywa się pełna wokalna artykulacja wyrazów. Tiikie czytanie zajmuje wiele czasu, gdyż człowiek wymawia około 9000 słów na godzinę, zaś w tym samym czasie postrzega około 25 000 wyrazów.

Czytaj Dalej

SPOSOBY UTRWALANIA WYNIKÓW LEKTURY KSIĄŻEK I CZASOPISM CZ. III

Dla nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje w sytemic studiów zaocznych bądź na różnego rodzaju kursach doskonalących w zawodzie z pewnością przydatna będzie lektura czasopism pedagogicznych, takich jak:

Czytaj Dalej

RODZAJE BIBLIOTEK I ICH ZADANIA CZ. II

Do zadań każdej biblioteki centralnej należy gromadzenie krajowych i zagranicznych, bieżących i retrospektywnych materiałów bibliotecznych, zgodnie z wyznaczonym zakresem specjalizacji, oraz bieżące opracowywanie gromadzonych materiałów, ich udostępnianie i prowadzenie prac naukowo-badawczych. Każda biblioteka centralna prowadzi centralny katalog rzeczowy. Jej obowiązkiem jest bieżące przekazywanie informacji o gromadzonych zbiorach do systemów specjalistycznych i dziedzinowo-gałęziowych Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej (S1NTO). Biblioteki centralne koordynują i sprawują nadzór nad działalnością bibliotek współpracujących w zakresie wynikającym z planu specjalizacji.

Czytaj Dalej

CELE OGOLNE SAMOKSZTAŁCENIA CZ. II

Oprócz postawy i uczuć patriotycznych, oprócz niezbędnej wiedzy’ na ten temat istotne jest także kształtowanie w sobie cech postawy otwartej na świat poprzez poznanie tradycji i dorobku innych narodów, roli ludzi, pracy i nauki w dziejach współczesnego świata. Aby to osiągnąć, należy poznawać życic innych narodów, ich historię, kulturę, idee oraz rolę i miejsce w' świecie współczesnym. Trzeba zrozumieć obyczaje, poglądy i ideały, jakie reprezentują. Trzeba umieć i chcieć znajdować w nich wartości cenne dla innych ludzi, innych narodów' i dla siebie samego.

Czytaj Dalej

Powody dla których warto czytać

Każda osoba, kochająca czytanie książek doskonale wie, że istnieje bardzo wiele powodów zachęcających do czytania. Książki bardzo wiele wnoszą do naszego życia i są bardzo ważne, książka może zatrzymać nas na jakiś dłuższy czas niż jakikolwiek film, pobudzi do działania naszą wyobraźnię i pomoże nauczyć kilku rzeczy. Nie sa jednak to jedyne powody dla których warto czytać książki, jest ich o wiele więcej. Nasza głowa potrzebuje książek do czytania tak samo jak noż ostrzałki, szczególnie kiedy chce zachowac swoją sprawność...

Czytaj Dalej

Kontrolowanie zeszytu przedmiotowego

Ze względu na tak różnorodny charakter zawartości zeszytu przedmiotowego wskazane jest, aby słuchacz w jakikolwiek sposób wyodrębniał w nim to, co związane jest bezpośrednio z dalszą jego nauką, a więc dyspozycje i te dane, które powinien powtarzać w celu opanowania pamięciowego.

Czytaj Dalej

Sztuka samokształcenia

Obecne czasy stawiają przed każdym dorosłym człowiekiem konieczność stałego kształcenia się, ciągłego samokształcenia. Konieczność ta wynika z potrzeby nadążania ze swoją wiedzą ogólną i zawodową za ciągłym postępem nauki i techniki. Ten ciągły, bardzo szybki postęp – i oczywiście jego konsekwencje – nosi miano rewolucji naukowo-technicznej. Powoduje ona wymóg ciągłego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia umiejętności ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności. Zadania lego nie da się w pełni zrealizować bez. samokształcenia.

Czytaj Dalej

BŁĘDY MOGĄCE WYSTĄPIĆ W PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Ogólnie biorąc błędy w samokształceniu można traktować jako odejście od prawidłowej drogi zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Do najbardziej rozpowszechnionych błędów w samokształceniu zaliczyć należy:

Czytaj Dalej