Monthly Archives Czerwiec 2015

WARUNKI POWODZENIA W SAMOKSZTAŁCENIU

J. Półturzycki wymienia trzy podstawowe warunki powadzenia w pracy samokształceniowej:

– 1. Samodzielność, która występuje wówczas, gdy samokształcący się sam planuje swe działanie, dobiera do jego realizacji odpowiednie formy i metody postępowania, kontroluje jego przebieg i ocenia uzyskiwane rezultaty.

Czytaj Dalej

Jakich zasad przestrzegać podczas zaliczania egzaminu?

– Starajmy się dokładnie zrozumieć sens każdego pytania i jego zakres tematyczny. Musimy więc dokonać szybkiej analizy zagadnienia i wyszukać w swej pamięci przykłady i uogólnienia, które trafnie i bezpośrednio to zagadnienie ilustrują.

Czytaj Dalej

Notatki sporządzane w zeszycie przedmiotowym

Praktyka dowodzi, że do każdego przedmiotu samokształcenia korzystnie jest prowadzić oddzielny zeszyt przedmiotowy. Jednak wielu samouków' zamiast kilku zeszytów przedmiotowych, oddzielnych do każdego przedmiotu samokształcenia lub grupy lematów', prowadzi tylko jeden zeszyt – uniwersalny notatnik. Nie jest to korzystna sytuacja, choćby z tego względu, że zeszyt taki, często używany, szybko się niszczy. Ponadto notatki z różnych przedmiotów' zazwyczaj nie są oddzielone od siebie pustymi kartkami i łączą się z sobą, co utrudnia korzystanie z nich.

Czytaj Dalej

Skuteczne kierowanie zapamiętywaniem

Co robić, aby skutecznie kierować zapamiętywaniem, by było ono efektywne? Cytowany już Z. Włodarski podaje następujące wskazania:

Czytaj Dalej

W jaki sposób można wsponóc swoją pamięć? – ciąg dalszy

– Matką efektywnego uczenia się jest powtarzanie. W sytuacji, w której materiał został zapamiętany całkowicie, należy powtarzać materiał nadal. Szczególne znaczenie dla trwałości zapamiętania mają pienvsze powtórzenia po całkowitym opanowaniu materiału. Nie należy przerywać uczenia się bezpośrednio po zapamiętaniu materiału, ale jeszcze powtórzyć materiał kilkakrotnie. Powtarzanie pozwala na lepsze zrozumienie przyswajanego materiału. Poza tym jest ono podobne do sytuacji egzaminu ustnego, eo może w pewnym stopniu ułatwić jego zdawanie w przyszłości.

Czytaj Dalej

Podręczniki, encyklopedie, leksykony i słowniki

Kiedy mowa o słownikach dwujęzycznych, trzeba wspomnieć o dużej grupie książek służących do nauki języków obcych. Ich wydawcą jest przede wszystkim Wiedza Powszechna i Wydawnictwo Naukowe PWN. Czytelnie}' mają do dyspozycji podręczniki nauki języków obcych w różnych odmianach. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że są odrębne podręczniki dla początkujących j zaawansowanych. Warto też zwrócić uwagę, że poza podręcznikami napisanymi przez doświadczonych autorów polskich Wiedza Powszechna publikuje podręczniki opracowane przez autorów obcych. Przykładowo, nauczanie języków angielskiego lub francuskiego, bardzo rozpowszechnionych w świecie, wymagało stałego doskonalenia metod dydaktycznych, dzięki czemu istnieją znakomite podręczniki napisane przez Anglików lub Francuzów, wykorzystywane w wielu krajach. Wreszcie, uczący się języków obcych oprócz podręczników mają do dyspozycji specjalne książki pomocnicze, jak gramatyki, wybory idiomów (zwrotów' właściwych tylko danemu językowi), ćwiczenia gramatyczne, wzory zdań itd.

Czytaj Dalej

Co przeciwdziała zapominaniu?

– Sen, który powoduje wyraźne zmniejszenie spadku krzywej zapominania. W pewnych sytuacjach po S godzinach snu człowiek pamięta trzykrotnie więcej niż po 8 godzinach czuwania. Tak duże znaczenie ma sen jedynie wówczas, gdy następuje bezpośrednio po uczeniu się.

Czytaj Dalej