WARUNKI POWODZENIA W SAMOKSZTAŁCENIU

J. Półturzycki wymienia trzy podstawowe warunki powadzenia w pracy samokształceniowej:

– 1. Samodzielność, która występuje wówczas, gdy samokształcący się sam planuje swe działanie, dobiera do jego realizacji odpowiednie formy i metody postępowania, kontroluje jego przebieg i ocenia uzyskiwane rezultaty.

– 2. Świadome dążenie do realizacji wytyczonego celu, który musi być wyraźnie sprecyzowany. Podejmujący samokształcenie chce uzyskać wiedzę w zakresie szkoły podstawowej, średniej lub wyższej i ten poziom staje się celem, do którego dąży. Specyfiką samokształcenia jest jednak dynamizacja i systematyczny rozwój celu w trakcie jego realizacji. Ktoś np. pragnie ukończyć szkołę średnią, ale w trakcie realizacji lego celu nabiera chęci i potrzeby dalszego kształcenia się i podejmuje studia wyższe.

– 3. Opanowanie (w szkole podstawowej i w pierwszych lalach nauki w1 szkole średniej) pewnego podstawowego zasobu wiedzy, rozwinięcie zainteresowań i zamiłowań, wdrożenie do umiejętności pracy umysłowej. Dopiero na tej podstawie można rozwijać pracę samokształceniową.

Wymienione warunki powodzenia w samokształceniu łączą się z umiejętnością kształtowania własnych potrzeb oświatowych, prowadzących do szerokich zainteresowań i aktywności intelektualnej. Prowadzi to w konsekwencji do korzystania z różnych źródeł informacji, uczestniczenia w ciekawych formach pracy oświatowej, a przez to do poszerzenia kręgu swych zainteresowań i zdobywania coraz, to nowych terenów wiedzy. Poczynania te mogą być poważnie wzbogacane dzięki nowoczesnej technologii kształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>