Monthly Archives Wrzesień 2015

WARUNKI POWODZENIA W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

Najważniejsze elementy zakresu treściowego technologii kształcenia, a jednocześnie jej trzy istotne kierunki badań to: naukowa organizacja procesu kształcenia, zautomatyzowane sterowanie czynnościami dydaktycznymi uczącego się i nauczającego, szerokie i kompleksowe stosowanie technicznych środków kształcenia i materiałów dydaktycznych ls.

Czytaj Dalej

EFEKTYWNE SŁUCHANIE CZ. II

Rolę dobrego słuchacza rozumie się bardzo szeroko: słucha on z uwagą, wnika w intencję mówców, słucha tego, co inni mają do powiedzenia. Taki słuchacz jest słuchaczem aktywnym, słuchając dużo się uczy.

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE NOTATEK

Zasadniczym warunkiem użyteczności gromadzonych notatek jest ich uporządkowanie, czyli ujęcie w pewien system. Ponieważ miejsce każdej notatki zależy od jej treści, możemy układać kartki z notatkami w układzie przedmiotowym albo działowym.

Czytaj Dalej

SAMOKONTROLA, SAMOOCENA I AUTOKOREKTA W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

Samokontrola naturalna polega na tym, żc samouk sam sprawdza sw’oje przygotowanie i uzyskane rezultaty tak, jakby był kontrolowany przez nauczyciela: rozwiązuje więc zadania, wykonuje ćwiczenia, pisze wypracowania, rysuje, kreśli, odpowiada na pytania, wykonuje testy. Następnie sam sprawdza prawidłowość swych odpowiedzi, korzysta z rozwiązań testów, zadań i ćwiczeń, a przy braku ich – określa poprawność na podstawie rysunku, schematu, szkicu. Ta naturalna postać samokontroli może także występować w formie grupowego samokształcenia.

Czytaj Dalej

RODZAJE BIBLIOTEK I ICH ZADANIA

Miejscem, gdzie gromadzi się i przechowuje w odpowiednim porządku wszelkiego typu publikacje, są biblioteki. Aby jednak wykorzystywać do samokształcenia znajdujące się tam zbiory, trzeba mieć choć ogólną orientację w rodzajach bibliotek, ich zadaniach, sposobach wyszukiwania książek, czasopism lub innych materiałów' i korzystania z zasobów bibliotek i czytelni.

Czytaj Dalej

PILNOWANIE PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ CZ. II

Plan jest pewnym zamierzeniem, projektem określonego postępowania, w myśl którego realizujemy określone zadania. Planowanie powinno obejmować pewnien okres. Zc względu na zakres czasowy możemy wyodrębnić plany krótkookresowe i długookresowe, np. miesięczne, kwartalne czy roczne.

Czytaj Dalej

Znużenie

Znużenie jest szczególnym rodzajem zmęczenia. Nie jest ono skutkiem długotrwałego wysiłku lub też jednorazowego pokonania jakiejś trudności, ale raczej brakiem goLowości, chęci do wysiłku. Stan znużenia może występować bez wyraźnej bezpośredniej przyczyny. Przebiega znacznie bardziej przewlekle niż zmęczenie i nie można go usunąć przez wypoczynek.

Czytaj Dalej

Jaki powinien być plan pracy samokształceniowej – ciąg dalszy

Cechą dobrego planu jest długodystansowość. Z jednej strony plan powinien uwzględniać działania w jak najdalszej przyszłości, z drugiej strony jednak im dalej wybiega się w przyszłość, tym trudniej jest zaplanować postępowania, gdyż coraz więcej czynników, od których to postępowanie powinno być uzależnione, jest nieznanych w chwili planowania. Trzeba więc szukać w każdym przypadku jakiegoś optimum czasowego dystansu i liczyć się z osiągniętym już w chwili konstrukcji planu stanem wcześniejszego zaplanowania własnych działań.

Czytaj Dalej

Zagrożenia przy samokształceniu

W socjologii funkcjonuje nieco inne znaczenie pojęcia ..deprywacja” – deprywować. to znaczy powodować stan zniechęcenia, depresji, przygnębienia. Natomiast w pedagogice, gdy mówimy o deprywacjach. to chodzi o lo, aby ćwiczenia (zadania) szkolne, lok prowadzonych zajęć nie zniechęcały klasy, lecz były bodźcem do datszych osiągnięć, do wydajniejszej pracy. Zgodnie ze wskazaniami pedagogiki należy unikać takich sytuacji, w których powstają deprjwacje. czyli sytuacje zniechęcające do nauki i uczenia się. pomnieć sobie potrzebne wiadomości, łatwo popełnia błędy i dochodzi do fałszywych rozwiązań.

Czytaj Dalej

ŚRODKI TECHNICZNE UŁATWIAJĄCE SAMOKSZTAŁCENIE CZ. II

Funkcje maszyn dydaktycznych polegają na umożliwieniu rozwiązywania problemów. Występują one bądź jako główne źródło wiadomości, bądź też służą do weryfikowania przewidywań (przypuszczalnych odpowiedzi) i ich uzasadnienia. Rozwijają one również zdolności poznawcze, szczególnie spostrzegawczość wzrokowy i słuchową: angażują przez oddziaływanie emocjonalne, a tym samym wyzwalają aktywność spostrzeżeniową i myślową, wdrażają do systematycznej obserwacji i pobudzają zdolność twórczego myślenia oraz wzmacniają motywy uczenia się i rozwijają zainteresowania. Oprócz tego maszyny dydaktyczne zdolne są wywołać żywe zainteresowanie przedmiotem poznania. W ten sposób powstają pozytywne motywy uczenia się: zaciekawienie, chęć i gotowość uczenia się oraz zadowolenie.

Czytaj Dalej

HIGIENA SAMOKSZTAŁCENIA

Każda praca – w tym także samokształceniowa – ma walory wychowawcze i kształcące, a jednocześnie staje się szkodliwa dla organizmu, gdy jest wykonywana w sposób nieodpowiedni, bez liczenia się z własnymi możliwościami fizycznymi, psychicznymi, czasowymi i materialnymi. W warunkach intensywnego samokształcenia bardzo łatwo może nastąpić zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Główne przyczyny tego mogą być następujące:

Czytaj Dalej