PILNOWANIE PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ CZ. II

Plan jest pewnym zamierzeniem, projektem określonego postępowania, w myśl którego realizujemy określone zadania. Planowanie powinno obejmować pewnien okres. Zc względu na zakres czasowy możemy wyodrębnić plany krótkookresowe i długookresowe, np. miesięczne, kwartalne czy roczne.

Plan krótkoterminowy (inaczej krótkookresowy) jest planem bieżących zadań, które należy wykonać, a więc ustaleniem, co, kiedy i jak należy zrobić w najbliższych dniach, a nawet godzinach. Chodzi tu o takie elementy, jak sporządzanie bilansu czasu, określenie czasu potrzebnego do przygotowania się do podjęcia nauki, uwzględnienie czasu na odpoczynek i inne zajęcia, ustalenie kolejności uczenia się poszczególnych przedmiotów, przygotowanie odpowiednich materiałów pomocniczych itp.

Plan długoterminowy obejmuje – w zależności od stopnia trudności przedmiotu uczenia się – okres od miesiąca do półrocza, a nawet całego roku. Plan len jest mniej szczegółowy niż plan krótkolerminowy i powinien określać zadania, które należy zrealizować w określonych odcinkach czasu, a wńęc w ciągu miesiąca, kwartału bądź roku.

Każdy plan powinien mieć pewne rezerwy czasowa wykorzystywane bądź na nadrabianie zaległości czy pogłębianie wiedzy, bądź leż na realizację zadań nagłych, nie przewidzianych w planie. Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobrze opracowany plan pracy? Chyba najpełniejszą odpowiedź na to pytanie dał lw’órca polskiej szkoły prakseologiczncj, pro i. Tadeusz. Kotarhiński. Wymienia on dziewięć cech dobrego planowania 33:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>