PRZECHOWYWANIE NOTATEK CZ. II

Notatki można układać w osobnych grubych kopertach, opatrzonych napisami oznaczającymi przedmiot lub dział wiedzy, którego dotyczą. Koperty można przechowywać w osobnych pudełkach ułożonych w porządku alfabetycznym według przedmiotów bądź według działów. Notatki można także przechowywać w teczkach wiązanych, w segregatorach oraz w kartotekach.

Praktycznym sposobem przechowywania notatek jest gromadzenie ich w specjalnych pudełkach – kartotekach. Kartoteka to uporządkowany zbiór zapisów ewidencyjnych, informacyjnych lub rozmaitych notatek na luźnych kartkach. Notatki w kartotece można układać działami. Dobrze jest, gdy poszczególne działy oddzielone są od siebie sztywnymi kartkami, nieco wystającymi nad notatkami umieszczonymi w kartotece. Na tych sztywnych kartkach można umieścić nazwę działu.

Dobrze prowadzona kartoteka stanowi znakomitą pomoc w pracy samokształceniowej, a w porównaniu z podręcznikami ma tę zaletę, że nigdy nie jest przestarzała, ponieważ zawsze można z niej usunąć notatki o treści już nieaktualnej.

Jaką rolę i jakie zadania spełnia w pracy samokształceniowej zeszyt przedmiotowy? Otóż zeszyt jest najważniejszym magazynem wiadomości. W nim powinny znajdować się podstawowe informacje i wskazówki przedmiotowe. Łączy on różne informacje docierające do samouka z rozmaitych źródeł: z wykładów, podręczników', książek popularnonaukowych, lektury prasy, radia, telewizji, filmów, teatru, muzeów i wycieczek. Zanim jednak te informacje zostaną przyswojone i wcjdą do zasobu wiedzy samouka, wymagają selekcji, zrozumienia, opracowania i logicznego uporządkowania. To właśnie maja ułatwić notatki w zeszycie przedmiotowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>