Monthly Archives Wrzesień 2015

Film w pracy samokształceniowej

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje filmów: fabularny, poetycki, dokumentalny i dydaktyczny- Dla celów samokształcenia najbardziej przydatne są filmy dokumentalne i dydaktyczne: z lilmów dokumentalnych zaś – reportaże filmowe, czyli relacje z prawdziwych zdarzeń uzupełnione komentarzami. Reportaże filmowa mogą przedstawiać wydarzenia produkcyjne, prace różnych grup zawodowych, mogą dotyczyć zagadnień ekonomicznych, społecznych, technicznych itp.

Czytaj Dalej

Różne rodzaje wydawnictw

Wydawnictwa te specjalizują się w wydawaniu podręczników dla uczniów: podręczników, przewodników i poradników metodycznych dla nauczycieli oraz czasopism pedagogicznych (głównie metodycznych) dla nauczycieli, takich jak np: „Polonistyka”, „Matematyka”, „Biologia w szkole” i innych.

Czytaj Dalej

Biblioteczka jest nieodzownym składnikiem warsztatu pracy w domu

Często zdarza się, że w czasie nieobecności uczącego się biurko jest wykorzystywane do innych celów niż do pracy umysłowej. Wtedy chcąc uniknąć bałaganu na biurku, należy przekonać domowników o konieczności poszanowania materiałów przeznaczonych do nauki. Nikt nie powinien ich przekładać i przenosić na inne miejsce.

Czytaj Dalej

Czynniki wpływające na sprawność przypominania

Wymienione wskazania dotyczące przechowywania pamięciowego i prawideł utrwalania zapamiętanego materiału należy zawsze mieć na uwadze przy układaniu programu samokształcenia i jego realizacji.

Czytaj Dalej

DOSKONALENIE CZYTANIA

Nauczyć się czytać, to wcale jeszcze nie znaczy czytać tak biegle, jak tylko można. Dlatego nawet człowiek dorosły po przejściu dodatkowych ćwiczeń zwykle zwiększa dotychczasowe tempo czytania ze zrozumieniem o kilka, a czasem nawet i o kilkadziesiąt procent.

Czytaj Dalej

Bibloteki a samokształcenie

Poprawnie sporządzony bibliograficzny opis książki obejmuje: nazwisko i imię autora, tytuł książki, dodatek do tytułu, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok wydania, liczbę stron w książce, np. Jarosław Rudniański: o pracy umysłowej (tytuł), Cele, metody, organizacja psychiczna (podtytuł). Warszawa 1987. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 376.

Czytaj Dalej

J. Półturzycki i problemy samokształcenia ludzi dorosłych

Wiele lat później w Słowniku pedagogicznym sformułował W. Okoń następujące określenie samokształcenia: „… osiąganie wykształcenia poprzez działalność, której treść, cele, warunki i środki ustala sam podmiot. W procesie samokształcenia jego cele się dynamizują, osiągnąwszy wyższy stopień świadomości uczący się dokonuje często ich przewartościowania i udoskonalenia. Samokształcenie osiąga optymalny poziom wtedy, gdy przekształca się w stałą potrzebę życiową człowieka oraz. stanowi oparcie dla kształcenia ustawicznego“ !0.

Czytaj Dalej