Daily Archives 17 czerwca 2015

RODZAJE BIBLIOTEK I ICH ZADANIA CZ. II

Do zadań każdej biblioteki centralnej należy gromadzenie krajowych i zagranicznych, bieżących i retrospektywnych materiałów bibliotecznych, zgodnie z wyznaczonym zakresem specjalizacji, oraz bieżące opracowywanie gromadzonych materiałów, ich udostępnianie i prowadzenie prac naukowo-badawczych. Każda biblioteka centralna prowadzi centralny katalog rzeczowy. Jej obowiązkiem jest bieżące przekazywanie informacji o gromadzonych zbiorach do systemów specjalistycznych i dziedzinowo-gałęziowych Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej (S1NTO). Biblioteki centralne koordynują i sprawują nadzór nad działalnością bibliotek współpracujących w zakresie wynikającym z planu specjalizacji.

Czytaj Dalej