SPOSOBY UTRWALANIA WYNIKÓW LEKTURY KSIĄŻEK I CZASOPISM CZ. III

Dla nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje w sytemic studiów zaocznych bądź na różnego rodzaju kursach doskonalących w zawodzie z pewnością przydatna będzie lektura czasopism pedagogicznych, takich jak:

– „Kwartalnik Pedagogiczny” – wydawany przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego od roku 1956. Autorami prac drukowanych w „Kwartalniku Pedagogicznym” są przedstawiciele nauk pedagogicznych i społecznych z Polski i z zagranicy. Kwartalnik drukuje rozprawy z zakresu pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, dydaktyki, historii wychowania, pedagogiki porównawczej oraz z innych dziedzin pedagogiki.

– „Ruch Pedagogiczny” – dwumiesięcznik pedagogiczny wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego od 1912 r., z inicjatywy H. Rowida. „Ruch Pedagogiczny” jest czasopismem ogólnopedagogicznym. Na treść numerów składają się takie działy jak: artykuły ogólnopedagogiczne, szkoła w świecie współczesnym, dyskusje i polemiki, doświadczenia, próby i eksperymenty pedagogiczne, recenzje i sprawozdania z książek i czasopism, kronika oświatowa krajowa i zagraniczna.

– „Szkoła Zawodowa” – miesięcznik wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czasopismo poświęcone teoretycznym i praktycznym problemom kształcenia zawodowego. Publikuje m.in, materiały na- uczycieli-praktyków w nauczaniu zawodu. Lektura tych materiałów z pewnością może być przydatna w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli różnego rodzaju i stopnia szkół zawodowych.

– „Studia Pedagogiczne” – periodyk wydawany przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Zamieszczane są w nich rozprawy i przyczynki naukowa stanowiące dorobek różnych nauk pedagogicznych. „Studia Pedagogiczne” wychodzą od roku 1954 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich wc Wrocławiu. Publikują w nich czołowi pedagodzy polscy reprezentujący poszczególne nauki pedagogiczne. Lektura zamieszczanych w „Studiach Pedagogicznych” materiałów może być szczególnie przydatna przy pisaniu prac semestralnych, dyplomowych i magisterskich.

– „Edukacja Dorosłych” – czasopismo o charakterze kwartalnika wydawane od roku 1993 przez organizacje i stowarzyszenia oświaty dorosłych, głównie przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich i Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Czasopismo poświęcone jest teorii i praktyce oświaty dorosłych i zawiera następujące działy: Problemy oświaty dorosłych, Kształcenie kursowe i szkoły dla dorosłych. Edukacja dorosłych a rynek pracy. Współpraca międzynarodowa, Nowe akty prawne, Konferencje, seminaria, sympozja, Co warto przeczytać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>