CELE OGOLNE SAMOKSZTAŁCENIA

Rozróżniamy dwojakiego rodzaju cele samokształcenia: cele ogólne i cele szczegółowe. Te drugie są celami konkretnymi, zgodnymi z indywidualnymi potrzebami osób podejmujących samokształcenie.

Cele ogólne samokształcenia, zwane inaczej nadrzędnymi, są rozmaicie ujmowane przez różnych autorów, którzy wyprowadzają jc albo z ogólnych celów kształcenia i wychowania, albo z pewnych konkretnych celów operacyjnych, właściwych dla działań samokształceniowych w ściśle określonym zakresie, wszelako propozycje te nie mogą być przyjęte za trwałe i w pełni określające istotę celów samokształcenia. Proponuję przyjąć dla procesu samokształcenia te cele, które sformułowane zostały w Raporcie o sumie oświaty w PRL.

Wykształcenie każdego człowieka składa się z wielu elementów, cech i wartości, tworzą one cztery zakresy, które sformułowane przez komitet ekspertów, nazwane zostały celami działalności oświatowej, są więc także celami samokształcenia

Pierwszym z nich jest stałe dążenie do rozwijania, doskonalenia i wzbogacania osobowości człowieka w kierunku uznawanych powszechnie wartości, do których należy rozwijanie uczuć i postaw' patriotycznych, dumy narodowej, znajomości roli i miejsca swego narodu i kraju w historii i dobie współczesnej. Samokształcenie obejmuje także pogłębianie i doskonalenie znajomości ojczystego języka, literatury narodowej, kultury i sztuki, znajomość kraju wraz z jego potencjałem gospodarczym, regionalnym pięknem natury, tradycją kulturalną i obyczajową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>