KOMPUTERY W PROCESIE SAMOKSZTAŁCENIA CZ. II

Przykładem wykorzystania komputerów dla obsługi procesu dydaktycznego jest Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. Biblioteka ta od szeregu lat zajmuje się tworzeniem własnych baz danych, gromadzi bazy bibliograficzne na dyskach optycznych i dyskietkach oraz umożliwia dostęp do baz światowych wr systemie „on linę”. Informatyzacja prowadzona jest w dwóch kierunkach: komputeryzacji i zbiorów informacji o dokumentach i eksploatacji obcych baz danych. Bazy własne Biblioteki to:

– „Sympozja” – jest to centralny skomputeryzowany katalog materiałów pokonferencyjnych. Baza zawiera opisy konferencji odbytych od roku 1980, niezależnie od roku wydania materiałów.

– „Katalog” – komputerowy katalog książek Bibliteki Głównej PW, tworzony od roku 1990, obejmuje opisy książek wydanych od 1980 roku.

– „Czasopisma” – komputerowy system informacji o czasopismach krajowych i zagranicznych. Baza ta obejmuje informacje za lata 1992-1994.

– „Bibliografia” – baza la zawiera opisy książek, artykułów, norm, patentów, raportów i recenzje autorstwa Politechniki Warszawskiej od 1986 r.

Użytkownicy mogą otrzymać natychmiastową odpowiedź na pytanie o dorobek piśmienniczy danej osoby, instytutu lub wydziału. Informacje te udostępniane są również na dyskach. „Nauka P\V” – baza jest częścią ogólnokrajowego systemu „Synaba”. Jest to wersja lokalna na potrzeby uczelni. Baza zawiera opisy niepublikowanych prac naukowo-badawczych pracowników PW, prac rozpoczętych, będących w toku lub zakończonych w uczelni.

Być może w nadchodzących latach komputerowe bazy danych utworzone zostaną w uczelniach o charakterze humanistycznym, w tym pedagogicznych. Czytelnikom, którzy szczególnie zainteresowani są wiedzą nt. wykorzystania komputerów w procesie kształcenia i samokształcenia, polecam lekturę książki prof. Stefana M. Kwiatkowskiego: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą wydanej w roku 1994 w Warszawie przez Instytut Badań Edukacyjnych. Książka ta zawiera m.in. informacje nt. celów i treści kształcenia informatycznego: obszarów zastosowań komputerów w dydaktyce: metodyki wykorzystywania komputerów' jako środków dydaktycznych i narzędzi pracy.

W rozdziale tym scharakteryzowałem wiele powszechnie dostępnych źródeł samokształcenia. Umiejętne ich wykorzystanie, stosowmie do tematu i celu sprawi, że samokształcenie stanie się procesem wielostronnym, a spojrzenie na daną problematykę z różnych punktów wadzenia z pewnością przyczyni się do większej wartości i obiektywności zdobywanej wiedzy, ogólnokształcącej bądź zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>