Pierwsze próby naśladowania czynności często nie są udane

Trudności mogą wystąpić na każdym etapie nabywania umiejętności. Omówię tylko niektóre z nich. Przy pokazie obserwacja nie jest łatwa, ponieważ czynność odbywa się w ruchu, nieraz bardzo szybkim. Trudno wówczas uchwycić pewne elementy ruchu – bardzo istotne dla poprawnego wykonania czynności. Jeśli samouk nie będzie wiedział, na co ma zwrócić uw:agę przy pokazie, to wówczas z pewnością nie zrozumie istoty pokazu, będzie miał duże trudności z próbami naśladowania pokazanej czynności.

Pierwsze próby naśladowania czynności często nie są udane. Wykonywane są z błędami, sztywno, niesprawnie. Błędy te mogą wynikać z oporów, jakie stawia przedmiot, którym samouk manipuluje lub materiał, który jest poddany określonym operacjom. Stąd leż pierwsze próby naśladownicze wymagają dużej uwagi, by raz popełnione błędy nie utrwaliły się i nie stały' się złym nawykiem. Zwrócenie na nie uwagi i wyjaśnienie, na czym błąd polega, zapoczątkowuje racjonalne uczenie się. W początkowej fazie uczenia się występuje u samouków wiele wahań i błędów, zwłaszcza przy ćwiczeniach już im znanych, ale wykonywanych w szybszym niż dotychczas tempie. Szybsze tempo wymaga dużej uwagi i orientacji, wywołuje też szybsze zmęczenie, skutkiem czego wykonanie staje się nieprawidłowe.

Trudności występują też przy modyfikacji już poznanych czynności. Polegają one na tym, że uczący się muszą znać kolejność poszczególnych ruchów, pamiętać o poprawnej technice ich wykonywania oraz właściwym ich rytmie i tempie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>