Praca informatyczna Bibloteki Narodowej

Dla nauczycieli i samouków istotna jest funkcja informacyjna Biblioteki Narodowej. Jest ona uniw-ersalnym informatorium. Decydują o tym gromadzone bądź opracowywane w BN katalogi, bibliografie, kartoteki, bazy danych oraz bogate zbiory polskich i zagranicznych wydawnictw informacyjnych: encyklopedii, słowników i różnorodnych spisów bibliotecznych.

Bardzo cennym źródłem informacji są opracowywane wr BN katalogi centralne książek i czasopism, inkunabułów, starych druków i spuścizn rękopiśmiennych przechowywanych w bibliotekach polskich. Warsztat informacyjny uzupełniają kartoteki zagadnieniowe, historyczne, biograficzne, tekstowe (wycinki prasowe), materiały informacyjne o źródłach informacji, w tym o bibliotekach i ośrodkach, w kraju i za granicą.

Nowoczesnymi formami pracy informacyjnej BN są skomputeryzowane bazy danych (polskie i obce). Zakład Informacji Naukowej BN dysponuje kilkunastoma bazami danych na dyskach optycznych (CD-ROM), z których korzystać można w infortnaiorium Biblioteki. Są to m.in. baza bibliograficzna „CD-MARC Bibliographic” za lata 1968-1992 opracowana przez Bibliotekę Kongresu w' Waszyngtonie, bibliografia narodowa angielska, francuska i niemiecka, baza biograficzna (Biography Index) oraz baza danych Międzynarodowego Systemu Informacji o Wydawnictwach Ciągłych (ISDS) i o czasopismach publikowanych w świecie. BN udostępnia sw-ojc zhiory innym bibliotekom przede wszystkim w postaci kserokopii, fotografii i mikroform.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>