TEATR I FILM CZ. II

Znaczną korzyścią w smokszlałccniu, jaką może przynieść oglądanie przedstawień teatralnych, jest też rozwój własnych upodobań teatralnych widzów. Kształtują się one stopniowo, w wyniku świadomego wyboru przedstawień oraz częstego kontaktu z wartościowymi dziełami scenicznymi.

Ważną funkcją teatru w procesie samokształcenia jest też budzenie i rozwijanie u widzów wrażliwości na piękno języka literackiego i ułatwienie im odbioru utworów poetyckich. Żywe słowo płynące ze sceny jest wzorem prawidłowej dykcji, a takż.e właściwej interpretacji przekazywanego przez autorów tekstu.

Oczywiście, każdy kto pragnie poszerzać wiedzę z pomocą teatru, powinien dbać o to, aby repertuar, który ogląda, był możliwie wszechstronny. Należy dążyć do oglądania na scenie różnych utwwów i to zarówno dzieł powstałych w dawnych epokach, jak i sztuk autorów współczesnych.

Oprócz odgrywania roli poznawczej, kulturotwórczej i wychowawczej teatr kultywuje piękno mowy ojczystej, uczy właściwego posługiwania się słowem. Czy należy sporządzać notatki ze spektakli teatralnych? Wydaje się, że jest to konieczne. Notatki takie dotyczyć powinny zarówno pewnych zdań wypowiadanych przez aktorów, które w naszej pamięci szczególnie utkwiły, jak też ogólniejszych kwestii. Te pierwsze powinny być jak najszybciej zapisane. Może najlepiej w antrakcie, na razie na programie, a potem po przyjściu do domu na oddzielnej kartce. Ogólniejsze refleksje zanotujemy nieco później. Notatki te z pewnością przydadzą się w pracy samokształceniowej, zwłaszcza w dziedzinie kultury i sztuki. Cennym źródłem samokształcenia może być film, któty jest jednym z najbardziej popularnych środków' przekazywania informacji i dostarczania przeżyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>