Trudności w zdobywaniu wiedzy cz. II

Ponadto uczący się rozumie tekst wtedy, kiedy wie, co on wyraża. Rozumienie to jednak bywa nieraz pozorne. Na przykład uczącemu wydaje się, że dobrze rozumie treść studiowanej lektury, ale gdy przychodzi do odtworzenia myśli autora, plącze się, natrafia na jakąś lukę, nie udaje mu

Nie wdając się w szczegółowe rozważania można powiedzieć, że proces poznania to inaczej działalność człowieka mająca na celu zda bycie wiedzy o otaczającej go rzeczywistości i o sobie samym. Proces ten opiera się na wrażeniach, spostrzeżeniach i wyobrażeniach, na myśleniu oraz na stosowaniu w praktyce wyników myślenia. Wynika z tego, że proces poznania jest podstawą samokształcenia i wszelkiego uczenia się. się odtworzyć całości w sposób sensowny. Przezwyciężenie tej trudności wymaga skoncentrowania uwagi, skierowania aktywności myślowej zwłaszcza na węzłowe treści książki. Jeśli to nie nastąpi może doprowadzić do lęku przed lekturą następnych rozdziałów książki, a co gorsza – do rezygnacji z dalszych wysiłków' w uczeniu się. Stąd wynika podstawowa wskazówka metodyczna dla kierujących samokształceniem: by dobór tekstów przeznaczonych do samodzielnego opanowania przez uczestników nie przekraczał zbytnio ich możliwości umysłowych i nie wpływał na obniżenie ich gotowości do wysiłku.

Inny rodzaj trudności w zdobywaniu wiedzy to niewłaściwe rozumienie pojęć. Przypominamy zatem, że właściwe rozumienie pojęć to:

– kojarzenie nazw z odpowiadającymi im przedmiotami:

– wyodrębnienie z przedmiotu lub zjawiska pewnych cech uchwytnych zmysłami, zwanych cechami zewnętrznymi, co prowadzi do powstania pojęcia elementarnego:

– wyodrębnienie cech różniących poszczególne przedmioty przynależne do tej samej klasy i uchwycenie ich cech istotnych, pozwalających wydobyć wzajemne stosunki między przedmiotami i zjawiskami, co prowadzi do zdobywania pojęcia naukowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>