WYBÓR I OGÓLNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ KSIĄŻKI CZ. II

Na okładce są podane zawsze: imię lub inicjał imienia, nazwisko autora oraz tytuł książki, skrót nazwy wydawcę' lub jego znak graficzny, w dziełach wielotomowych numer tomu. W górnym prawym rogu czwartej strony okładki umieszczona jest zazwyczaj cena książki.

Strona przedtylułowa najczęściej zawiera skrócony tytuł, czasem nazwę serii lub dedykację. Strona tytułowa stanowi podstawowa źródło informacji o książce. Wymienia pełne imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, pełną nazwę wydawcy oraz często oznaczenie kolejności wydania. Niekiedy tytuł ma także przedtytuł, który pomija się często na obwolucie i okładce. Dla doświadczonego czytelnika ważny jest rok wydania, ł<’ I... Marszałek: Paszpori da świata. Warszawa 1986, MAW. s. 68-73. gdyż pozwala mu zorientować się czy książka jest nowością, czy kolejnym wydaniem. Jeżeli w kolejnym wydaniu dokonano dużych zmian i uzupełnień, strona tytułowa również u tym informuje.

Znawca książek przywiązuje duże znaczenie do informacji o edytorze, dlatego, że istnieje specjalizacja wydawnictw. W wydawaniu literatury pięknej czołową rolę odgrywają takie oficyny, jak: Państwowy Instytut Wydawniczy, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik – choć nie oznacza to, że inne wydawnictwa nie publikują książek beletrystycznych.

W wydawaniu literatury naukowej przodują: Wydawnictwo Naukowe PWN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. W literaturze technicznej: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, „Arkady”. Literaturę z innych dziedzin wiedzy publikują takie wydawnictwa jak: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Nazwy tych wydawnictw' wyraźnie określają tematykę ich książek. Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Łódzkie i Wydawnictwo Lubelskie są typowymi wydawnictwami regionalnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>