WYKŁAD. ĆWICZENIA, SEMINARIUM. ODCZYT CZ. II

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładem, szczególnie kursowym i monograficznym, i służą do wyjaśniania napotykanych w wykładzie trudności. Poprzez udział w ćwiczeniach można zapoznać się z podstawową terminologią obowiązującą w danej dziedzinie wiedzy, przysposobić się do czytania lektury fachowej, poznać materiały i źródła statystyczne, nabyć umiejętność posługiwania się wzorami i technikami stosowanymi w określonej dyscyplinie naukowej. Ćwiczenia są formą dydaktyczną stosowaną powszechnie w szkołach wyższych i ich celem jest:

– poznanie now-ego materiału (wiadomości i umiejętności),

– utrwalenie już zdobytych wiadomości,

– pogłębienie zrozumienia posiadanych wiadomości,

– rozszerzenie zakresu stosowania wcześniej opanowanych metod i umiejętności,

– kontrola stopnia opanowania wiadomości.

Seminarium to dość popularna forma pracy dydaktycznej stosowana w ośw-iacie dorosłych i w: szkołach wyższych. Celem seminarium jest zachęcenie uczestników do wysiłku naukowego, wyrobienie zamiłowania do nauki, umożliwienie wymiany myśli.

W zależności od formy i treści, seminaria mogą mieć charakter ćwiczeniowy, referatowo-dyskusyjny, konsultacyjny lub badawczy. Najczęściej tematem zajęć seminaryjnych są problemy naukowe stanowiące część jakiejś większej całości lub też niezależne od siebie problemy naukowo-badawcze.

Istotą metody seminaryjnej jest dyskusja opierająca się na przestudiowaniu określonej literatury bądź na analizie wybranych obserwacji żyda zawodowego czy społecznego. W samokształceniu najbardziej przydatne są te zajęcia seminaryjne, podczas których dyskutuje się nad problemami teoretycznymi bądź praktycznymi, dowodzi się słuszności postawionych tez i wymienia doświadczenia. Do każdych zajęć seminaryjnych należy się starannie, szczegółowo przygotować.

Odczyt to inaczej wykład o treści najczęściej popularnonaukowej, wygłaszany lub odczytywany przed zainteresowaną tematyką odczynu grupą osób (słuchaczy).

Podczas odczytu z jednej strony jest wykładow’ca, który stara się możliwie skutecznie przekazać słuchaczom określoną, zamierzoną z góry i przygotowaną treść. Z drugiej zaś strony są słuchacze, dla których treść odczytu jest źródłem określonych wiadomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>