WYKŁAD. ĆWICZENIA, SEMINARIUM. ODCZYT

Wykład polega na ustnym przekazywaniu odpowiednio uporządkowanych wiadomości przez nauczyciela, wykładowcę, pracownika naukowego. Rozróżnia się wykład konwencjonalny, w którym treść jest bezpośrednio przedstawiona przez wykładowcę w gotowej do zapamiętania postaci: wykład problemowy – oparty na postawieniu jakiegoś zagadnienia, ukazywaniu dróg prowadzących do jego rozwiązania i konsekwencji do jakich to rozwiązanie doprowadziło lub może doprowadzić: wykład konwersatoryjny, który jest swoistą przekładanką słów wykładowcy i słuchaczy, wykonujących odpowiednie zadania lub ćwiczenia dla zdobycia sprawności w stosowaniu przekazywej wiedzy.

Pod względem zawartości merytorycznej wykłady dzieli się na kursowe – tj. obejmujące systematyczny kurs jakiegoś przedmiotu i monograficzne – poświęcone gruntownemu przedstawieniu wybranego zagadnienia.

Ze względu na sposób przekazywania treści wykłady mogą być skonstruowane w układzie liniowym, cyklicznym lub mieszanym. Jeżeli treści w wykładzie są przedstawione kolejno, to laki układ wykładu nazywamy liniowym. Jest to wykład trudny w odbiorze, gdyż wymaga nieustannej uwagi i bacznego śledzenia całego wywodu. Poszczególne cząstki tematyczne wzajemnie się tu zazębiają i jeżeli ujdzie uwadze słuchającego jakieś ogniwo rozumowania wykładowcy, to cała konstrukcja wykładu będzie trudna do zrozumienia.

Jeżeli natomiast wykładowca wraca w swoim wykładzie kilkakroć do tego samego zagadnienia, przedstawiając je z różnych stron i naświetlając z różnych punktów widzenia, to taki układ wykładu nazywamy cyklicznym.

Jeżeli wykładowca w swoim wykładzie łączy układ liniowy z cyklicznym, to taki układ nazywamy mieszanym. Inaczej mówiąc, wykładowca podaje pewne treści kolejno, a najważniejsze powtarza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>