Działalność biblotek narodowych

Dla pełnej informacji dodać należy', że Biblioteka Narodowa nie wypożycza książek na zewnątrz. Z jej zbiorów – i to nie ze wszystkich, a tylko z tych, które są do tego wytypowane – można korzystać na miejscu, w czytelniach. Ważne miejsce w systemie bibliotecznym kraju zajmują biblioteki naukowe. Sieć tych bibliotek składa się z:

– bibliotek głównych szkół wyższych,

– bibliotek Polskiej Akademii Nauk,

– bibliotek resortowych insiytutów naukowo-badawczych,

– innych bibliotek naukowych.

– Działalność bibliotek naukowych obejmuje:

– 1) organizowanie warsztatu informacyjnego, katalogów' i indeksów zbiorów własnych oraz zbiorów wydawnictw informacyjnych – w' formach konwencjonalnych i zautomatyzowanych:

– 2) wytwarzanie wydawnictw' informacyjnych i innych form upowszechniania informacji o piśmiennictwie i zgromadzonych jego zasobach:

– 3} indywidualny i zbiorowy instruktaż o korzystaniu z zasobów' informacyjnych, kształcenie użytkowników informacji.

Że zbiorów bibliotek naukowych mogą korzystać wszyscy chętni, z tym że możliwość ta, dla osób bezpośrednio nie związanych z daną placówką naukową, ogranicza się praktycznie do czytelni.

Najbardziej powszechne i najłatwiej dostępne dla przeciętnego samouka są biblioteki publiczne. W 1988 r. bibliotek tych było 99 442 oraz 7066 filii bibliotecznych. Działało również 23 466 punktów bibliotecznych z księgozbiorami wymienialnymi.

Sieć bibliotek publicznych w Polsce jest dość gęsta. Średnio jedna placówka przypada na około 3.8 lys. mieszkańców, jednak nierównomierna gęstość zaludnienia powoduje, że na wsi jedna biblioteka lub filia przypada na około 2300 mieszkańców, a w mieście – na 7300.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>