EGZAMIN I JEGO ZDAWANIE CZ. II

Pamiętajmy też, że po opanowaniu każdego większego działu tematycznego należy powtórzyć przerobiony materiał, aby odświeżyć wszystkie przeanalizowane treści i powiązać je w zwartą, logiczną i sensowną całość.

Takie systematyczne przygotowanie się pozwala na odpowiednie zaplanowanie końcowych przygotowań i powtórzeń. Należy „powtarzać poszczególne cząstki tematyczne w większych działach i stale po opanowaniu następnej łączyć je z poprzednią, aby na poprzednią spojrzeć także przez pryzmat następnej. Powtarzając należy' wykorzystywać zapis skrócony, to znaczy notatki w zeszycie przedmiotowym, streszczenia i plany, podręcznik lub książkę z podkreśleniami i znakami na margi- ncsic” 61. Teraz właśnie to wszystko się przydaje. Jeżeli jednak notatki nie są dla nas zbyt jasne, a podkreślenia w podręczniku nie wystarczają do uzmysłowienia sobie całości materiału, należy zrezygnować z posługiwania się skróconym zapisem i przy powtórce korzystać z pełnego tekstu podręcznika6S.

Można zalecić także następującą technikę korzystania z notatek. Kartką papieru zasłaniamy stronę w notatniku. Kartkę tę następnie przesuwamy, tak by odsłonić tylko tytuł rozdziału. Staramy się wtedy z pamięci podać tytuły paragrafów tego rozdziału. Odsłaniamy tytuł pierwszego paragrafu i przypominamy, jakie zagadnienia są w nim omówione. Odsłaniając dalszą część strony notatnika kontrolujemy, czy nasza odpowiedź była prawidłowa. Jeśli stwierdzimy, że zawierała ona luki lub błędy, trzeba kilkakrotnie powtarzać pominięte lub błędnie podane fragmenty, aby utrwalić je poprawnie w pamięci. Przygotowując się do egzaminu należy też wykorzystywać tabele, wykresy, schematy i inne ilustracje. Zwłaszcza opracowane przez nas samych schematy bardzo pomagają w porządkowaniu przyswajanych treści i wiązaniu ich w logiczne cząstki. Uzupełniać i wzbogacać należy tę treść przypominaniem sobie takiej samej tematyki z innych źródeł wiedzy.

Materiał należy powtarzać bardzo uważnie i dokładnie, a jednocześnie odtworzyć nasze pierwsze z nim zetknięcie, pozostawiło ono bowiem pewien ślad w pamięci. Końcowym etapem przygotowań powinno być wytworzenie w świadomości obrazu całego Lematu i uświadomienie sobie miejsca i roli poszczególnych mniejszych cząstek tematycznych w tym obrazie. Trzeba też mieć pewność, że potrafimy nauczyć innych lego, co sami opanowaliśmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>