Category Samokszałcenie

ŚRODKI TECHNICZNE UŁATWIAJĄCE SAMOKSZTAŁCENIE

Doniosłe znaczenie dla efektów samokształcenia ma umiejętność korzystania z nowoczesnych środków' dydaktycznych. Prawie we wszystkich placówkach oświatowych do procesu nauczania wprowadza się nieustannie nowoczesne środki dydaktyczne, wyposaża się sale wykładowe w niezbędne zestawy urządzeń i w najnowszy sprzęt audiowizualny, co znacznie przyspiesza i ułatwia uczenie się. Ponadto do nauczania wprowadza się sukcesywnie urządzenia mechaniczne, np. maszyny dydaktyczne i komputery.

Czytaj Dalej

Egzamin ustny i jego formy

Tematy egzaminu warto zanotować. Po egzaminie dobrze jest sprawdzić to, co napisaliśmy z tym, co powinniśmy napisać. Czasami przy egzaminie ustnym (jeśli taki jest przewidywany) egzaminator przegląda pracę pisemną egzaminowanego, żąda podania dodatkowych wyjaśnień. Warto być na to przygotowanym. Egzamin ustny może być rozmaicie zorganizowany i przebiegać w różnych formach, np.:

Czytaj Dalej

PRACA ZAWODOWA I DOŚWIADCZENIE JAKO ŹRÓDŁO SAMOKSZTAŁCENIA

Bogatym źródłem samokształcenia jest środowisko życia i pracy. Każda godzina stwarza wiele okazji do obserwacji tego, co się wokół nas dzieje, a zarazem uświadamia nam, żc jesteśmy nie tylko obserwatorami, lecz także uczestnikami żęcia w środowisku. Z całą świadomością powinniśmy przyjmować to, co doskonali nas i nasze działanie. A gdy uwzględnimy starą maksymę pedagogiczną, która głosi, że życie jest najlepszym nauczycielem i najsurowszym egzaminatorem, to korzyści jakie dla samokształcenia niesie nasza codzienność, stają sic oczywiste.

Czytaj Dalej

Warunki efektywnego korzystania z czasopism fachowych

Ucząc się z podręcznika należy pamiętać o konieczności opanowania całej wiedzy zawartej w podręczniku. Nie można bowiem opuścić żadnego ogniwa rozumowania autora ani żadnego ćwiczenia (jeżeli takie są). W tym celu pomocna jest znajomość struktury podręcznika. Jeśli ktoś wie, że każdy rozdział zawiera podsumowanie zawartej w nim treści, że jest zamkniętą jednostką tematyczną lub, że w następnych rozdziałach jest nawiązanie do rozdziałów poprzednich, to inaczej będzie się uczył niż w sytuacji, w której nie ma podsumowań w poszczególnych rozdziałach, nie ma powiązań logicznych i merytorycznych pomiędzy rozdziałami książki itp.

Czytaj Dalej