Rodzaje biblotek

W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – poza Biblioteką Narodową, bibliotekami naukowymi i publicznymi – wchodzą również następujące resortowe sieci biblioteczne oraz biblioteki związków zawodowych:

– 1. Biblioteki szkolne. Nadzór nad siecią tych bibliotek sprawuje resort edukacji narodowej oraz te resorty, którym podporządkowane są dane szkoły. Liczba tych bibliotek jest zmienna (niektóre szkoły są powoływane, inne likwidowane), można jednak przyjąć, że jest ich około 25 lys.

– 2. Biblioteki pedagogiczne podległe resortowi edukacji narodowej. W roku 1993 bibliotek tych było w kraju około 400, w tym 49 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich (reszta to ich filie).

– 3. Biblioteki fachowe podległe różnym resortom. Ich księgozbiory dobierane są w zależności od:

– prowadzenia prac produkcyjnych, usługowych i badawczych:

– prowadzenia i opracowywania nowej techniki, ekonomiki i organizacji:

– rozwijaniu racjonalizacji i wynalazczości:

– kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

Biblioteki te gromadzą – według właściwości branżowych – wydawnictwa zwarte, ciągłe i zbiory specjalne, takie jak: normy, opisy patentowe, opisy projektów wynalazczych, katalogi kosztorysowe, cenniki usług, katalogi, prospekty, instrukcje montażu i obsługi, taśmy magnetofonowe, filmy, przezroeza, referaty itp.

– 4. Biblioteki wojskowe, które służą potrzebom naukowym w’ojska.

– 5. Biblioteki związkowe prowadzone przez związki zawodowe.

– 6. Biblioteki specjalne, np. szpitalne, więziennictwa i inne.

Rodzaje biblotek – ciąg dalszy

Niezależnie od podporządkowania resortowego wszystkie biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej obowiązane są do służenia swoimi zbiorami czytelnikom, do udzielania im informacji i porad bibliograficznych, z tym że niektóre biblioteki nie wypożyczają książek do domu, lecz jedynie pozwalają korzystać z nich w czytelniach. Coraz więcej natomiast bibliotek ma urządzenia reprodukcyjne i za stosunkowo niską opłatą można wykonać fotokopie interesujących czytelnika stronic w książkach lub nawet całych książek.

Biblioteka Narodowa jest narodowy centralą bibliograficzną, odpowiedzialną za rejestrację całej polskiej produkcji wydawniczej i za publikowanie na tej podstawie bieżącej i retrospektywnej bibliografii narodowej jako podstawowego źródła informacji o piśmiennictwie polskim. Do zasadniczych wydawnictw reprezentujących bibliografię należą: „Przewodnik Bibliograficzny” poświęcony książkom oraz „Bibliografia Zawartości Czasopism” (artykułu z czasopism) i „Bibliografia Wydaw-nictw Ciągłych” (bieżąca bibliografia gazet i czasopism), a także rozpoczęta publikacja pierwszych tomów cennej „Bibliografii polskiej 1901-1939”. Bibliografię narodową uzupełnia bibliografia poloników- zagranicznych. Narodowa centrala bibliograficzna zobowiązana jest także do współpracy międzynarodowej i uczestnictwa w międzynarodowych systemach informacji o piśmiennictwie światowym, m.in, polskim czasopismom nadaje międzynarodow-e znormalizowane oznaczenia ISSN (International Standard Serial Number) i przekazuje o nich informacje do komputerowej bazy danych w Paryżu. Na podstawie materiałów bieżącej bibliografii narodowej BN opracowuje na użytek krajowy i międzynarodowy oficjalną statystykę ruchu wydawniczego („Ruch wydawniczy w liczbach”). Przesyła też dane o publikowanych w Polsce przekładach do wydawnictwa UNESCO „Index Translationum”. Jednym z zadań BN jest również przygotowywanie polskich norm dotyczących metod opracowania bibliograficznego różnego typu dokumentów oraz ich kompozycji wydawniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>