Ważne sprawy odnośnie uczenia się

Oprócz uczenia się (w tym powtarzania) trzeba pamiętać o innych równie ważnych sprawach, a mianowicie:

– 1) Należy dowiedzieć się o dokładnym terminie egzaminu. Od lego, ile czasu zostało do egzaminu, zależy tok przygotowania się do niego, czyli rozłożenie powtarzania przedmiotów w czasie. Na przedmioty trudniejsze należy zaplanować więcej czasu. Wiedząc, ile czasu zostało do egzaminu, możemy zdecydować czy będziemy powtarzać w domu, czy też w czytelni, czy będziemy czytali tylko lektury obowiązkowe, czy też i dodatkowe. Jeżeli dt) egzaminu pozostało stosunkowo dużo czasu, nie warto czytać od razu całego materiału, należy natomiast podzielić go na części, lecz w ten sposób, aby zostały 2-3 dni na powtórzenie całości. Ta rezerwa może być przeznaczona na dodatkowe douczenie się, w przypadku gdy w wiadomościach wykryjemy luki.

– 2) Należy pamiętać o tym, że będziemy się uczyli znacznie szybciej, gdy granica naszego niedospania nic przekroczy' stanu krytycznego. Dla każdego jest on inny: zależy od aktualnego stanu zdrowia fizycznego i zmęczenia psychicznego. Należy zawsze pamiętać o tym, że można nie spać jedną noc, ale nie więcej. Wówczas nawet bardzo mocna kawa nie pomoże, umysł jest lak zmęczony, że nie przyjmuje żadnych nowych wiadomości.

Przygotowanie polega także na zaznajomieniu się z sytuacją egzaminacyjną i zdobyciu szczegółowych informacji na temat przebiegu egzaminu. Chodzi tu zarówno o zakres wymagań, jak i formy ich egzekwowania. Należy skoncentrować się na materiale obowiązującym na egzaminie. Uczenie się materiału, którego znajomość nie jest wymagana na egzaminie, nie jest stratą czasu, aic w „gorące” dni egzaminacyjne może zadecydować o ocenie. Często egzaminatorzy' podają wcześniej pytania lub zagadnienia, które będą przedmiotem egzaminu. To bardzo ważna i cenna pomoc, ale korzystajmy z niej na końcu, po opanowaniu całości wiedzy objętej egzaminem. Wówczas dopiero powinniśmy się skupić nad tymi pytaniami i zagadnieniami, starać się je uczynić głównymi ośrodkami opanowanych przez nas treści i grupować te treści wokół pytań. Na 2-3 dni przed egzaminem należy dokonać samooceny znajomości materiału wymaganego na egzaminie. W razie stwierdzenia luk w pewnych partiach materiału, na nich należy skoncentrować ostatnie wysiłki w procesie przygotowania się. Samoocena bardzo się przydaje i często decyduje o powodzeniu na egzaminie. Liczenie na (o, że egzaminator nie zapyla o to, co niezbyt dobrze znamy lub wcale nie znamy, jest złudą.

– 3) Pewne znaczenie może mieć także znajomość czysto zewnętrznych warunków egzaminu, np. obejrzenie pokoju, w którym egzamin ma być przeprowadzony. Taka ogólna orientacja sprawia, że sytuacja egzaminacyjna jest mniej obca. Człowiek boi się zazwyczaj zaskoczenia: niepokoi się, gdy nie wie, z czym może się spotkać. Sytuacji takich należy unikać.

– 6) Na krótko przed egzaminem należy powtórzyć materiał w formie skrótowej. Nie chodzi tutaj o uczenie się w ostatniej chwili, odczytywanie długich tekstów i powtarzanie szczegółowszych danych, ale o schematyczny przegląd materiału z uwzględnieniem związków w nim istniejących, według planu organizującego wiadomości z wymaganiami egzaminacyjnymi. Cho- dzi tu o przypomnienie sobie strukmry lyeh zagadnień, które mogą być przedmiotem egzaminu, by omawianie ich na egzaminie przebiegało sprawnie i nie było kłopotliwe. Jest to środek przeciwdziałający zaskoczeniu na egzaminie, a jednocześnie sprawiający, że wzmaga się gotowość pamięci i potrzebne informacje przypominają się łatwiej.

– 7) Wc wszystkich książkach traktujących o higienie samokształcenia autorzy zalecają, by ostatnie dni przed egzaminem przeznaczyć na odpoczynek i rozrywkę. Wątpliwe jest jednak, by człowiek pracujący i uczący się mógł z tej rady skorzystać. Jednak ostatniego wieczoru przed egzaminem nie należy brać już książki do ręki, lecz przeznaczyć go na odpoczynek: jest to możliwe i konieczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>