CZASOPISMA

Wycięty artykuł należy nakleić na stronę białego papieru, odnotowując tytuł, numer i stronę gazety. Notujemy również swoje uwagi i zagadnienia, które chcielibyśmy wyjaśnić. Wycinki przechowujemy w segregatorach lub w skoroszytach. Do poszczególnych skoroszytów wkładamy wycinki traktujące o pokrewnej grupie zagadnień. Teczki układamy w porządku alfabetycznym lub rzeczowym. Często bywa tak, że jakieś zagadnienie traci na aktualności i możemy usunąć dane wycinki. Wówczas na miejsce już nieaktualnych należy wkładać wycinki aktualne.

Czasopisma, zwłaszcza fachowe, są bogatą skarbnicą aktualnych wiadomości z dziedziny, której są poświęcone. Artykuły główne w czasopismach fachowych można podzielić na trzy grupy:

– artykuły teoretyczne,

– sprawozdania z badań własnych,

– relacje z badań cudzych.

Ponadto czasopisma fachowe zawierają:

– recenzje książek popularnonaukowych i fachowych (zawodowych),

– polemiki,

– opisy wniosków i usprawmień racjonalizatorskich,

– wyciągi z zagranicznych czasopism o podobnej tematyce.

Pierwszym warunkiem efektywnego korzystania w samokształceniu z czasopism jest nauczenie się rozróżniania – czy to samemu, czy też przy pomocy innych – faktów istotnych i prawdziwych od faktów' nieistotnych lub błędnych.

Drugim warunkiem efektywnego czytania czasopism jest korzystanie z pomocy innych źródeł drukowanych, zawierających informacje opracowane zespołowo, sprawdzone, a przez to prawdziwe i pewne. Do źródeł takich zaliczyć należy fachowe leksykony techniczne, encyklopedie specjalistyczne tub poradniki zawodowe z dziedziny tej samej lub pokrewnej, której dotyczy dane czasopismo.

Trzecim warunkiem efektywnego czytania czasopisma jest ustawiczne dokształcanie się. Tylko ten czytelnik, który zna najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w: swoim zawodzie, który czyta książki fachowe, studiuje dokumentację wniosków- racjonalizatorskich, jest w stanie efektywnie korzystać z technicznej prasy fachowej. Czwarty warunek to takie zorganizowanie sobie czasu przeznaczonego na lekturę, aby nie odrywać się często od czytania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>